Εκδόσεις Σπουδής

Συγγράμματά-Εκδόσεις

Τα Φροντιστήρια Σπουδή παρέχουν στους μαθητές τους, πλήρεις σειρές συγγραμμάτων για κάθε γνωστικό αντικείμενο. Πρόκειται για βιβλία και βοηθήματα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος και τη διδακτική φιλοσοφία των καθηγητών μας. Είναι διαρκώς ανανεούμενα, ώστε να εναρμονίζονται με τις εκάστοτε αλλαγές και στοχεύουν στη διεύρυνση της αντίληψης και της κριτικής σκέψης των μαθητών. Ταυτόχρονα συμπληρώνονται με σχολαστικά επιλεγμένα θέματα εξέτασης αλλά και μεθοδολογικές παρατηρήσεις, για να αποτελέσουν ένα χρήσιμο «εργαλείο» για συστηματική και μεθοδική «δουλειά».

img01